1 / 11
Trạm đóng bao xi măng Long Sơn tại Khánh Hòa
2 / 11
Trạm đóng bao xi măng Long Sơn tại Quảng Ngãi
3 / 11
Tàu tải trọng lớn đến lấy hàng tại Cảng Nghi Sơn
4 / 11
Tàu tải trọng lớn đến lấy hàng tại Cảng Nghi Sơn
5 / 11
Tàu tải trọng lớn đến lấy hàng tại Cảng Nghi Sơn
6 / 11
Tàu tải trọng lớn đến lấy hàng tại Cảng Nghi Sơn
7 / 11
Tàu vận tải biển của Long Sơn
8 / 11
Xe bồn bơm xi măng lên tàu xuất khẩu
9 / 11
Xe bồn bơm xi măng lên tàu xuất khẩu
10 / 11
Xe bồn bơm xi măng lên tàu xuất khẩu
11 / 11
Xuất khẩu xi măng tại Cảng Nghi Sơn